Algemene voorwaarden Praktijk Francis

 

Artikel 1. Definities

PRAKTIJK

Praktijk Francis. De (mobiele) behandelruimte, inclusief de wachtkamer, balie of andere ruimtes waar de CLIENT gebruik van maakt bij het afnemen van een DIENST van de PRAKTIJK.

BEROEPSVERENIGING

Stichting BATC ingeschreven in het KvK onder nummer 17108120.Gevestigd op John Blankensteinstraat 18, 1095MB te Amsterdam.  Branche- en examenorganisatie Nederlands Genootschap voor Sportmassage volledige rechtsbevoegdheid ingeschreven in het KvK onder nummer 40407993 statutair gevestigd te Arnhem en kantoorhoudende te 3723MB Bilthoven aan de Professor Bronkhorstlaan 10.

KLACHT- EN TUCHTRECH

Het tuchtrecht is rechtspraak waarbij het tuchtcollege beoordeelt of een arts of andere hulpverlener volgens de voor hem geldende professionele standaard heeft gewerkt. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en bewaken.

KLACHTENFUNCTIONARIS

 KLACHTENFUNCTIONARIS is het tussenstation tussen het klacht- en tuchtrecht van BEROEPSVERENIGING en de geschillencommissie.

GESCHILLENCOMMISSIE

GESCHILLENCOMMISSIE voorziet in beslechting van geschillen wanneer cliënten en zorgaanbieders er, ondanks de inzet van een onafhankelijke klachtenfunctionaris, niet uitkomen om een klacht op te lossen. Sinds 1 januari 2017 geldt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Artikel 18 van deze wet beschrijft de verplichting tot aansluiting bij een erkende geschillencommissie voor alle zorgaanbieders in Nederland.

WGBO

In de WGBO staan de rechten en plichten van mensen die zorg krijgen.

CLIËNT

Een natuurlijke persoon die zorg afneemt c.q. de natuurlijke persoon aan wie zorg wordt verleent.

BEHANDELING

De door ZORGAANBIEDER aangeboden dienst na uitdrukkelijke mondelinge of schriftelijke toestemming van cliënt welke binnen het opleidingsgebied liggen van ZORGAANBIEDER.

VERTEGENWOORDIGER

De persoon of personen die de CLIENT vertegenwoordigt of vertegenwoordigen.

PRIJSOPGAVE

De tarieven horende bij de beschikbare behandelingen ter uitvoering van de DIENST door de PRAKTIJK.

ANNULERING

Afzeggen van een reeds gemaakte afspraak met de PRAKTIJK voor de uitvoering van een DIENST door de PRAKTIJK.

WKKGZ

De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg.

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming.

ALGEMENE VOORWAARDE

Deze algemene voorwaarden, welke gelden tussen enerzijds de PRAKTIJK en anderzijds de CLIENT.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake door PRAKTIJK uit te voeren opdrachten
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de overeenkomst, dan wel bedingen afwijkend van deze algemene voorwaarden zijn voor PRAKTIJK slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
 4. Voordat de overeenkomst tot het verlenen. Van de DIENST door de PRAKTJK wordt gesloten met de CLIENT, wordt de tekst van de ALGEMENE VOORWAARDEN door de PRAKTIJK digitaal beschikbaar gesteld en in te lezen op de website van de PRAKTIJK aan de CLIENT.
 5. De CLIENT gaat met de ALGEMENE VOORWAARDEN akkoord voor aanvang van de eerste DIENST. Indien de ALGEMENE VOORWAARDEN worden gewijzigd, worden de gewijzigde ALGEMENE VOORWAARDEN wederom aan de CLIENT medegedeeld voor de eerste DIENST na wijziging van de ALGEMENE VOORWAARDEN.
 6. Op verzoek van de CLIENT zal de PRAKTIJK de ALGEMENE VOOWAARDEN toelichten.

Artikel 3. Afwijking van de Algemene Voorwaarden

 1. Tussen de CLIENT en de PRAKTIJK kan afgeweken worden van hetgeen opgenomen in de Algemene Voorwaarden, indien de afwijking niet ten nadele van de CLIENT komt en de afwijking schriftelijk is bevestigd.
 2. Een afwijking van de ALGEMENE VOORWAARDEN geldt voor de toekomst en heeft geen terugwerkende kracht.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen de PRAKTIJK en de CLIENT komt tot stand op het moment dat een BEHANDELING van de PRAKTIJK door de CLIENT wordt ingepland of op het moment dat de PRATIJK  in reactie op een verzoek van de CLIENT een BEHANDELIN aanvaard en inplant.
 2. De overeenkomst tussen partijen strekt rechtstreeks tot het verrichten van de BEHANDELING ten aanzien van de CLIENT.
 3. De overeenkomst met de PRAKTIJK tot het verlenen van een of meerdere BEHANDELINGEN kan worden aangegaan door:
  1. de CLIENT zelf indien deze de leeftijd van 16 jaar al heeft bereikt en niet wilsonbekwaam is;
  2. zowel de CLIENT als diens ouders of voogd, indien de CLIENT tussen de 12 en 16 jaar is;
  3. de ouders of de voogd van de CLIENT, indien deze de leeftijd van 12 jaar nog niet heeft bereikt;
  4. een VERTEGENWOORDIGER van de CLIENT, zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel, indien de CLIENT wilsonbekwaam dient te worden beschouwd (CLIENT kan niet in staat worden geacht tot een redelijke waardering van hun belangen ter zake van een beslissing of situatie die aan de orde is).
 4. De overeenkomst tot het verlenen van een of meerdere BEHANDELINGEN door de PRAKTIJK kan worden aangegaan met een VERTEGENWOORDIGER van de CLIENT. De VERTEGENWOORDIGER treedt namens de wilsonbekwame CLIËNT op en zal de belangen van de CLIËNT behartigen. Als vertegenwoordiger kunnen in rangorde optreden:
  1. een door de rechter benoemde curator of mentor;
  2. een schriftelijk door de CLIËNT gemachtigde;
  3. de echtgenoot, geregistreerd partner of ander levensgezel;
  4. een ouder, kind, broer, zus, grootouder of kleinkind van CLIËNT.

Artikel 5. Zorgaanbieder

 1. PRAKTIJK is lid van de BEROEPSVERENIGING Informatie over deze beroepsverenigingen kunt u vinden op praktijkfrancis.nl en op www.BATC.nl en www.ngsmassage.nl .
 2. De zorgverlener handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de BEROEPSVERENIGING. Deze kunt u vinden op BATC.nl en www.ngsmassage.nl En overige relevante wetgeving op hem van toepassing, zoals de WKKGZ en AVG.
 3. Bij de uitvoering van zijn taken zal de PRAKTIJK zich houden aan de verplichtingen uit hoofde van verwerking van persoonsgegevens, in het bijzonder de verwerking van medische persoonsgegevens.

Artikel 6. Verplichtingen praktijk met betrekking tot verstrekking van informatie

 1. De PRAKTIJK licht de CLIËNT op duidelijke wijze in, die past bij zijn bevattingsvermogen, en overlegt tijdig met de CLIËNT over het voorgenomen BEHANDELPLAN en de voorgestelde BEHANDELING en over de ontwikkelingen omtrent het BEHANDELPLAN, de BEHANDELING en de gezondheidstoestand van de CLIËNT. De PRAKTIJK licht een CLIËNT die de leeftijd van twaalf jaren nog niet heeft bereikt op zodanige wijze in als past bij zijn bevattingsvermogen.
 2. De informatieverplichting wordt ingevuld aan de hand van de volgende omstandigheden:
 1. de aard en het doel van het onderzoek of de (be)handeling die hij noodzakelijk acht en van de uit te voeren verrichtingen;
 2. de te verwachten gevolgen en risico’s daarvan voor de gezondheid van de CLIËNT;
 3. andere methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen;
 4. de staat van en de vooruitzichten met betrekking tot diens gezondheid voor wat betreft het terrein van het onderzoek of de (be)handeling.
 5. de termijn waarop de mogelijke methoden van onderzoek of (be)handelingen kunnen worden uitgevoerd en de verwachte tijdsduur ervan.
 6. De PRAKTIJK verschaft in ieder geval informatie over het volgende:
  1. de gegevens (naam en functie) van de PRAKTIJK;
  2. de te verlenen BEHANDELING;
  3. de gehanteerde tarieven;
  4. de eigen verantwoordelijkheid van de CLIËNT om vooraf na te gaan in hoeverre de kosten van een BEHANDELING door de PRAKTIJK krachtens een verzekering worden vergoed;
  5. openingstijden en bereikbaarheid;
  6. deze algemene voorwaarden en de door de PRAKTIJK gehanteerde betalingsvoorwaarden;
  7. de klachtenprocedure;
  8. geldigheid van een licentie of certificering.
  9. De NGS-masseur informeert de CLIËNT indien zich wijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van de in lid 2 en 3 van dit artikel bedoelde gegevens.
  10. De PRAKTIJK verleent op verzoek van de CLIËNT schriftelijk of elektronisch de informatie over lid 2 en 3 van dit artikel.

Verplichtingen van de cliënt

 1. De CLIËNT is verplicht alle relevante inlichtingen te verstrekken voor aanvang van de overeenkomst met de PRAKTIJK en uiterlijk voor de uitvoering van de eerste BEHANDELING door de PRAKTIJK.
 2. De CLIËNT verschaft tevens alle medewerking aan de PRAKTIJK, die redelijkerwijs voor een goede uitvoering van de BEHANDELING noodzakelijk is.
 3. De CLIËNT informeert de PRAKTIJK terstond ook over nieuwe relevante omstandigheden, zoals:
  1. wijzigingen in de gezondheidssituatie van de CLIËNT;
  2. het gebruik van geneesmiddelen inclusief het stoppen met dit gebruik;
  3. wijzigingen in de vertegenwoordiging van CLIËNT;
  4. de eventuele toepasselijkheid van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen.
 4. De CLIËNT dient de financiële afspraken met de PRAKTIJK te allen tijde stipt na te komen.

Behandeling

 1. De behandeling start met uw schriftelijke toestemming met een intakegesprek, waarna een behandelplan samen met u wordt opgesteld. Dit behandelplan zal worden opgenomen in uw dossier. Hierin geschiedt de behandeling volgens afspraak met uw eigen doelen, wensen, werkafspraken en besproken werkwijze. Dit wordt de leidraad voor de BEHANDELING en ondertekend bij tijdens de 1e of 2e sessie.
 2. Er vinden regelmatig evaluatiesessies plaats waarin u zelf en de zorgverlener zowel mondeling als schriftelijk verslag doen over uw ontwikkelingen binnen de therapie. Een overzicht over de inhoud van een traject kunt u vinden op de website praktijkfrancis.nl
 3. De sessies duren 1 UUR of 1,5 UUR en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.
 4. U kunt zonder verwijzing van een arts of specialist bij de zorgverlener terecht. Echter indien aanvullende informatie is vereist, zal de zorgverlener contact opnemen met uw huisarts, Arboarts of andere specialist. Dit gaat altijd in samenspraak en overleg met u en u ondertekent in de behandelovereenkomst voor deze overdracht. Wanneer andersoortige behandeling gewenst is, zal de zorgverlener u doorverwijzen naar een andere zorginstelling of specialist.
 5. Op het moment dat de zorgverlener ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De BEHANDELING gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.
 6. In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de BEHANDELING stopgezet.
 7. De zorgverlener van PRAKTIJK werkt als zelfstandige. Voor bedrijven wiens medewerkers gebruikmaken van het aanbod van PRAKTIJK kan indien nodig een modelovereenkomst worden gesloten voor het bieden van individuele begeleiding, aanbieden van workshops of verzorgen van trainingen.

Betaling

 1. De kosten per therapiesessie bedragen [€ 75 euro per 1,5 uur en € 60 euro voor  1 uur. Voor een overzicht van tarieven kijk oppraktijkfrancis.nl of in (de wachtruimte van) de praktijk.
  De factuur betaalt u contant, per pin of per IBAN-overschrijving met een in Nederland gangbaar en geaccepteerd betaalmiddel. De factuur krijgt u dezelfde dag toegestuurd via de e-mail/direct na de behandeling overhandigd. Deze factuur kunt u tevens gebruiken voor het (mogelijk) declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering.
 2. De kosten per ontspannende massage bedragen [€ 50 euro per 1 uur en € 30  euro voor 1/2 uur. Voor een overzicht van tarieven kijk op praktijkfrancis.nl of in (de wachtruimte van) de praktijk.
  De factuur betaalt u contant, per pin of per IBAN-overschrijving met een in Nederland gangbaar en geaccepteerd betaalmiddel. De factuur krijgt u dezelfde dag toegestuurd via de e-mail/direct na de behandeling overhandigd voor uw eigen administratie. Deze factuur is NIET te  declareren bij uw ziektekostenverzekering.
 3. Betalingen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen altijd aan u worden doorberekend.
 4. PRAKTIJK is opgenomen in het AGB-register, wat maakt dat de behandeling (mogelijk) (gedeeltelijk) vergoed kan worden vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraars. U dient zelf vooraf te informeren wat uw mogelijkheden voor vergoeding zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de zorgverlener lid is van de BEROEPSVERENIGING en voldoet aan de eisen die gesteld worden op het gebied van Medische Basiskennis. Meer informatie vindt u op BATC.nl

Afspraken en annulering behandeling door client

 1. Ingeplande afspraken voor de uitvoering van een of meerder BEHANDELINGEN staan in beginsel vast.
 2. Na het plannen van een afspraak ontvangt de CLIENT een bevestiging van de afspraak per e-mail alsmede de huisregels van de PRAKTIJK, die mede van toepassing zijn bij de komst van de CLIENT naar de PRAKTIJK. De CLIENT zal zich te allen tijde tevens houden aan de huisregels van de PRAKTIJK.
 3. Natuurlijk kan het voorkomen dat CLIENT ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. In afwijking van het bepaalde in lid 1 kan door de CLIENT de afspraak geannuleerd worden en zijn daar afhankelijk van he tijdstip van annulering kosten aan verbonden.

De kosten bedragen:

 1. Bij annulering 72 uur voor de geplande afspraak en geen herplanning van deze afspraak: 50% van de kosten van de BEHANDELING
 2. Bij annulering 36 uur voor de geplande afspraak en geen herplanning van deze afspraak: 75% van de kosten van de BEHANDELING
 3. Bij annulering binnen 24 uur voor de geplande afspraak of een no-show wordt 100% van de kosten van de BEHANDELING in rekening gebracht, dit geldt ook voor de eerste afspraak (intake). De kosten van deze annulering kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.
 4. Annulering geeft u per voorkeur telefonisch door. Annuleringen dienen worden geaccepteerd als annulering indien deze per mail of per telefoon aan de PRAKTIJK zijn doorgegeven. Ten aanzien van de kosten is het tijdstip van ontvangst van de annulering door de PRAKTIJK doorslaggevend.

Opzeggen, opschorten of weigeren behandeling door de praktijk

 1. De PRATKIJK kan, met gewichtige redenen, de overeenkomst tot het verrichten van de BEHANDELING opzeggen.
 2. Gewichtige redenen zijn aanwezig indien de relatie tussen PRAKTIJK en de CLIËNT onhoudbaar is geworden waardoor van de PRAKTIJK in redelijkheid niet kan worden verlangd dat de overeenkomst wordt voortgezet. Onder deze redenen wordt in ieder geval verstaan:
  1. de aard en/of omvang van de hulpvraag wijzigt wezenlijk en gaat de expertise of de mogelijkheden van de PRAKTIJK te buiten;
  2. de CLIËNT vertoont zeer onheus of agressief gedrag;
  3. de PRAKTIJK heeft een ernstig conflict met de CLIËNT en/of de CLIËNT wil niet meewerken aan de behandeling;
  4. de CLIËNT weigert voortdurend de rekening te betalen;
  5. de PRAKTIJK heeft een aanzienlijk belang bij het beëindigen van de overeenkomst.
 3. De PRAKTIJK zal bij opzegging naar zijn vermogen behulpzaam zijn bij het vinden van een alternatief voor de CLIËNT.
 4. De PRAKTIJK is gerechtigd gemotiveerd op inhoudelijke gronden het uitvoeren van de BEHANDELING te weigeren.
 5. De PRAKTIJK is bij een betalingsachterstand van twee verleende BEHANDELINGEN gerechtigd om verdere dienstverlening aan de CLIËNT op te schorten.

Beëindiging van de overeenkomst door de cliënt 

 1. De CLIËNT is vrij om de overeenkomst per direct op te zeggen.
 2. De overeenkomst eindigt van rechtswege door de dood van de CLIËNT.

Dossiervoering

 1. De zorgverlener is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Alle sessies worden door de zorgverlener reproduceerbaar gerapporteerd. U heeft het recht te allen tijde deze rapportages en evaluatieverslagen op te vragen en in te zien. Het dossier blijft eigendom van de zorgverlener, 15 jaar na afronding van het proces van uw behandeling of het laatste contactmoment wordt het dossier vernietigd.
 2. De zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan derden.
 3. Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de richtlijnen van Stichting BATC.

Klachtenregeling

 1. In geval van klachten is het eerste doel om uw onvrede eerst met de zorgverlener te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk (praktijkfrancis@gmail.com) worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, binnen 4 weken, met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd door PRAKTIJK. Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie.
 2. Lukt het niet er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van BEROEPSVERENIGING, KLACHTENFUNCTIONARIS dan wel de geschilleninstantie GESCHILLENCOMMISSIE. De procedure is te vinden op de website van Stichting BATC BATC.nl en op de website www.praktijkfrancis.nl PRAKTIJK voldoet hiermee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 3. Wanneer u een klacht indient via de BEROEPSVERENIGING, KLACHTENFUNCTIONARIS of GESCHILLENCOMMISSIE informeert u de zorgverlener ten alle tijde vooraf.

Aansprakelijkheid

 1. U bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit zelf aangeeft. Dit geldt ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW-gegevens et cetera.
 2. PRAKTIJK is niet aansprakelijk voor materiële schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van uw materialen, tijdens of na een bezoek aan PRAKTIJK.
 3. PRAKTIJK heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt PRAKTIJK tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep en in de praktijk. Indien de zorgverlener aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de VERZEKERAAR. PRAKTIJK is eveneens in het bezit van een rechtsbijstandverzekering welke is afgesloten bij VERZEKERAAR, die dekkend is voor de WKKGZ.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

 1. De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/ of ouder.

AVG

 1. PRAKTIJK houdt persoonsgegevens bij van cliënt/patiënt en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG. Daarover kunt u op prakijkfrancis.nl meer informatie vinden zoals de privacyverklaring.

Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen zorgverlener en cliënt/patiënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake of in verband met die rechtsverhouding kunnen, naast de op grond van de wet bevoegde echter, worden beslecht door de bevoegde rechter te Groenlo, Gelderland.